Interim-Management

Interim-management volgens Red Stone Management

Van uw tijdelijk manager verwacht u dat hij of zij met effectieve oplossingen voor de kortetermijnproblemen in uw organisatie komt. Antwoorden op de vraag waarvoor u ons inschakelde. Ook wilt u natuurlijk dat de ingezette veranderingen en behaalde resultaten een duurzaam karakter hebben. Bij Red Stone Management vertalen we uw verwachtingen naar een aanpak in drie fasen.

FASE 1: OPLOSSINGEN VOOR DE KORTE TERMIJN

Heeft uw organisatie tijdelijke managementondersteuning nodig om een verandering door te voeren of ter overbrugging van een vacature op directieniveau? Laat dan om te beginnen een objectieve analyse van uw organisatie en de situatie maken. Een noodzakelijke stap om vervolgens de juiste beslissingen te kunnen nemen. Red Stone managers zijn in staat om zich snel een helder beeld te vormen van de issues waar u voor staat, en van de factoren die aan het ontstaan ervan hebben bijgedragen. Daarbij zijn ze resultaatgericht, zonder de behoeften en competenties van uw mensen uit het oog te verliezen.

Scherpstellen

In deze eerste fase doet onze interim-manager onderzoek op basis van de volgende vragen:

Duur van de eerste fase

Heeft u ons ingehuurd voor tijdelijke vervanging van een manager in de directie? Dan duurt deze eerste fase niet langer dan een week. Gaat het om veranderingsmanagement, dan is in dit stadium een grondiger analyse op zijn plaats. Wij trekken hier twee tot zes weken voor uit, afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw organisatie. Na afloop van de eerste fase moeten de cruciale stakeholders beslissingen nemen en is het de taak van de interim-manager om maatregelen te nemen.

De rol van training en consultancy

Het kan zijn dat de crisis in uw organisatie zo diep is, dat ondersteuning door middel van consultancy noodzakelijk is. LEES MEER

Is het voor het bereiken van resultaat nodig om uw medewerkers bewust te maken van de noodzaak tot verandering? Dan adviseren we u een training. LEES MEER

FASE 2: INNOVATIES VOOR EEN NIEUWE BALANS

Nadat we de benodigde aandacht hebben besteed aan voorkomende issues, focussen we in de tweede fase op de normale gang van zaken in uw organisatie. Daarbij letten we in het bijzonder op de strategische doelen. Moeten deze geüpdatet worden als consequentie van de veranderingen in de eerste fase? Ook zoeken we naar kansen in de markt waarbij we uw competenties kunnen inzetten. Daarbij geven we uw sleutelfiguren en getalenteerde mensen graag ruimte voor extra verantwoordelijkheid en creativiteit. Want wij geloven dat zij zélf kansen zien, wanner ze daar de ruimte voor krijgen. Vervolgens besluiten we samen of deze kansen voldoende zijn en of verdere kostenbesparing aan de orde is. Indien nodig helpen we u bij het selecteren van nieuwe managers en bij het inrichten van nieuwe processen en procedures.

FASE 3: REFREEZE EN OVERDRACHT

De nieuwe situatie in uw organisatie moet worden bestendigd en verankerd. In de slotfase van onze interim-management cyclus voorzien we uw organisatie hiertoe van hulpmiddelen. Ook helpen we u graag bij het implementeren van methodieken, gericht op continue en duurzame verbetering.

Jarenlange ervaring

Onze opdrachtgevers schakelden ons in voor:

Onze resultaten

Welke resultaten wilt u met Red Stone Management bereiken? Interim-management is gericht op het verbeteren van resultaten op korte termijn. Daarbij gaat de aandacht van investeerders/stakeholders en interne regelgevers vaak vooral uit naar die resultaten, waarvan de doelen vastgesteld zijn, zoals winst en verlies.

LEES MEER